HET RECEPTENBOEK VAN NEDERLANDS DIS

Want traditie maakt eten nog leuker

Page: Wat je moet lezen, als je www.nederlands-dis.nl gebruikt.

Disclaimer & copyright

COOKIES

De site www.nederlands-dis.nl gebruikt zelf geen cookies en doet ook geen onderzoek naar onder andere het leesgedrag van gebruikers van deze site. Maar om de kosten van de site te dekken maakt Paul Hoftijzer/www.nederlands-dis.nl wel gebruikt van advertenties die via Google Adsense geplaatst kunnen worden. De verantwoordelijk hiervoor inclusief het eventuele gebruik van cookies daarbij liggen niet bij Paul Hoftijzer/ www.nederlands-dis.nl maar bij Google Adsense cq Google Ireland Limited. Voor meer informatie kijk dan op informatie verstrekt door Google zelf. Klik daarvoor op deze link.

PERSOONSGEGEVENS

www.nederlands-dis.nl heeft het toesturen van nieuwsbrieven op verzoek al een aantal jaren geleden beëindigd. Persoonsgegevens worden daarom niet verder bewaard, gebruikt of opgeslagen, laat staan dat die werden of worden doorgegeven aan derden.

COPYRIGHT / Auteursrechten

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website www.nederlands-dis.nl berusten uitsluitend bij Paul Hoftijzer/nederlands-dis.nl  en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Omdat Nederlands-dis.nl ook de bedoeling heeft aandacht te geven aan kookmethoden, recepten en tradities van alle tijden in het Nederlands Talig gebied, zal het bij meerdere artikelen gebruik maakt van studies, publicaties en (kook-)boeken. De rechten en verantwoordelijke inhoud daarvan berusten uiteraard bij de oorspronkelijke auteurs en uitgevers, behalve als dat in de wet anders geregeld is. De inhoud en opmaak van www.nederlands-dis.nl zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paul Hoftijzer is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke,  niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem of anderszins  – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van nederlands-dis.nl, kunnen Paul Hoftijzer/nederlands-dis.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Paul Hoftijzer/nederlands-dis.nl sluit dan ook de aansprakelijkheid voor enigerlei  schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van Paul Hoftijzer/nederlands-dis.nl.

Paul Hoftijzer/Nederlands-dis.nl kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

In artikelen van nederlands-dis.nl staan links naar andere sites. Paul Hoftijzer/nederlands-dis.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

VRAGEN & OPMERKINGEN :  paulhoftijzer@gmail.com    mei 2022

Comments are closed.