HET RECEPTENBOEK VAN NEDERLANDS DIS

Want traditie maakt eten nog leuker

ODE AAN DE KARNEMELKSEPAP

friesland

Op een site met Friese gerechten http://www.lekker-frysk.nl/ staat al lang een ode aan de karnemelkse pap.

Nu ken ik geen Fries, maar de tekst is zelfs voor een Limburger nog te volgen:

 

ODE AAN DE SÛPENBRIJ

gortepap

 

Nei it waarm iten krije wy sûpenbrij,

it hoecht net fan ús mem mar it moat fan my,

sûnder sûpenbrij is der foar my neat oan,

dan is it foar my bedoarn.

 

Sûpenbrij is foar my it wite goud,

se freegje wol wêrom ik der safolle om jou,

ik sis dan sûpenbrij is myn deisliks brea,

sûnder gean ik dea.

 

Al ha wy tige min, it is ús net nei ’t sin,

wy jouwe him nea dien,

want fan sa’n brij as sûpenbrij is der mar ien.

 

Ik bin gek op sûpenbrij,

net te hyt lekker lij,

doch der mar wat sûker by,

mei sjerp is it ek wol lekker,

mar dan wurd ik yn ‘e holle hieltyd gekker.

 

In hiele dei gjin sûpenbrij, dan is foar my it ein neiby,

miskien is ’t net al te sûn, mar sa bin ik ’t wûn,

as ik ris út iten gean, lytse hapkes en in prot geflean,

is it iten al foarby, bestel ik sûpenbrij.

 

Al ha wy tige min, it is ús net nei ’t sin,

wy jouwe him nea dien,

want fan sa’n brij as sûpenbrij is der mar ien.

 

Ik bin gek op sûpenbrij,

net te hyt lekker lij,

doch der mar wat sûker by,

mei sjerp is it ek wol lekker.

mar dan wurd ik yn ‘e holle hieltyd gekker.

 

Gjin rizenbrij, moallenbrij, havermout, krintsjebrij,

yochurt, vla, monatoetje, bitterkoekje, suertsjebrij,

al dat surrogaat is neat foar my,

jou my mar sûpenbrij.

 

Ik bin gek op sûpenbrij,

net te hyt lekker lij,

doch der mar wat sûker by,

mei sjerp is it ek wol lekker,

mar dan wurd ik yn ‘e holle hieltyd gekker.

 

Van wie de tekst is staat er niet!!!. Natuurlijk vroeg ik me af wat er nu precies staat. Maar volgens mijn Friese schoonmoeder staat er eigenlijk in veel woorden niet meer dan:

“ik ben dol op karnemelkse gortepap en dat is veel lekkerder alle andere pappen, zeker met een schepje suiker erbij ”.

gortepap reclame

 

PLAATSELIJKE TRADITIE: NEDERLANDS DIS

A melk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>